วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

การใช้คำศัพท์ให้ถูกประเภท

การใช้คำศัพท์ให้ถูกประเภท  noun verb adverb adjective

Success เป็น noun ความสำเร็จ
Succeed เป็น verb
Successful เป็น adj.
Successfully เป็น adv.
ทั้งหมดมีความหมายเกี่ยวกับความสำเร็จ
For Example
         - คำแรก success เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จ 
         Congratulation on your success! แปลว่า ขอยินดีกับความสำเร็จของทุกคน
        - คำว่า success เป็นกริยาแปลว่าประสบความสำเร็จ He succeeds แปลว่าเขากระสบความสำเร็จ แต่จะบอกว่าประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรต้องใช้คำบุพบท in 
            He succeeds in his study. แปลว่า เขาประสบความสำเร็จในเรื่องเรียน
        - คำว่า successful เป็น adj. แปลว่าสำเร็จ วางอยู่หลัง verb to be (is, am are) หรืออยู่หน้าคำนาม 
            He is successful. แปลว่า เขาประสบความสำเร็จ
        - คำว่า successfully เป็น adverb จะใช้ขยาย verb หรือกริยา 
         They successfully pass the entrance exam. พวกเขาสอบเอนทรานซ์ผ่าน successfully ใช้ขยาย pass ผ่าน เน้นให้เห็นถึงผลของความสำเร็จทีเกิดขึ้น

ตัวอย่างการแยกประเภทของคำ
1.)    scientist          (N.) นักวิทยาศาสตร์
        science           (N.) วิทยาศาสตร์
        scientific         (adj.) เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
        scientifically    (adv.) ในทางวิทยาศาสตร์
2.)    fame               (N.) ความมีชื่อเสียง
        famous           (adj.) มีชื่อเสียง
        famously        (adv.) อย่างมีชื่อเสียง
3.)    fantasize         (v.) เพ้อฝัน
        fantastic         (adj.) excellent + ดีเยี่ยม
        fantastically    (adv.) อย่างดีเยี่ยม ,อย่างเพ้อฝัน
        fantasy           (N.) ความเพ้อฝัน
4.)   office              (N.) สำนักงาน
       official             (adj.) ที่เป็นทางการ ,เกี่ยวกับราชการ
       official             (N.) เจ้าหน้าที่ ,ข้าราชการ
       officially          (adv.) อย่างเป็นทางการ
5.)   film                 (N.) ภาพยนตร์
                              (V.) ทำเป็นภาพยนตร์
       filmy               (adj.) บางมาก
6.)  artificial           (adj.) ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา
      artificially         (adv.) 
      artificiality        (N.) สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมา
7.)  ancient            (N.) วัตถุโบราณ ,คนโบราณ
                             (adj.) ที่โบราณ
       anciently         (N.) สมัยโบราณ
8.)   free                (V.) ปลดปล่อยเป็นอิสระ
                             (adj.) เป็นอิสระ
                             (adv.) ฟรี (without payment)
9.)  exhibit             (N.) ของที่นำมาแสดงนิทรรศการ
                             (V.) แสดงนิทรรศการ
       exhibition        (N.) นิทรรศการ
10.) entrance         (N.) ทางเข้า
        enter              (V.) เข้าไปใน
11.) experience      (N.) ประสบการณ์
                              (V.) ประสบ, พบเห็น
        experienced   (adj.) มีประสบการณ์
        inexperienced (adj.) ไม่มีประสบการณ์
12.)  history           (N.) ประวัติศาสตร์
        historical        (adj.) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
        historic           (adj.) ที่สำคัญในประวัติศาสตร์
13.)  collection       (N.) การรวบรวม
        collect            (V.) รวบรวม, สะสม
        collective        (adj.) ที่รวบรวมไว้
        collector         (N.) ผู้มีชื่อเสียง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น